søndag 30. oktober 2016

Nr. 5: Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt!

Nr. 5:
Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt!
Bilde av John Hagee som er som Jan Hanvold gjengiftet som en troende. Med andre ord, han er en ulv i fåreklær og er ikke en sann Israels venn da han ikke tilhører og tjener Israels Gud! Ingen som lever i hor, tjener og tilhører den eneste sanne Gud!


 Hvorfor er Visjon Norge og Jan Kaare Hanvolds Israels støtte er falsk og korrupt?

Fordi Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold er falske og korrupte, da vil også dere støtte bli, og være falsk og korrupt!

Trenger ikke Israel vår støtte og sympati? Jo, men det har alltid vært også onde og stygge mennesker som har støttet Israel. Slik var det før, slik er det i dag, og slik vil det dessverre være i fremtiden. Helt inntil Jesus kommer og folkene blir ham lydig.

1 Mosebok 49. 10 Ikke skal kongespir vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.

Den onde Sanballat og Tobias og araberen Gesem støttet også Israel, men den støtten var falsk. Slik er også Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold støtte onde og falsk.

Vi leser om disse i Nehemjas bok.

Neh. 2. 18 Og jeg fortalte dem hvorledes min Gud hadde holdt sin gode hånd over mig, og likeså hvad kongen hadde sagt til mig. Da sa de: Vi vil gjøre oss rede og bygge. Og de tok kraftig fatt på det gode verk. 19 Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjener Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa: Hvad er det I gjør der? Vil I sette eder op imot kongen? 20 Da svarte jeg dem så: Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge; men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem.

6. 1. Da det nu kom Sanballat og Tobias og araberen Gesem og våre andre fiender for øre at jeg hadde bygget op muren, og at det ikke mere fantes nogen revne i den, enda jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene,  2 da sendte Sanballat og Gesem bud til mig og lot si: Kom, la oss møtes i en av landsbyene i Ono-dalen! Men de tenkte å gjøre mig ondt.  3 Jeg sendte bud tilbake til dem og svarte: Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned; skulde kanskje arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og drog ned til eder?  4 Fire ganger sendte de det samme bud til mig, og jeg gav dem samme svar.  5 Femte gang sendte Sanballat sin tjener til mig med det samme bud, og han hadde et åpent brev med sig.  6 I det stod det: Der går det ord blandt folkene, og Gasmu sier også at du og jødene tenker på å gjøre oprør; derfor er det du bygger op muren, og efter det samme rykte skal du være deres konge;  7 du har også satt profeter til å utrope om dig i Jerusalem at du er konge i Juda. Nu vil dette rykte komme kongen for øre; så kom nu og la oss rådslå sammen!  8 Men jeg sendte bud til ham og lot svare: Noget sådant som det du taler om, har ikke gått for sig; det er noget du selv har funnet på.  9 For de søkte alle sammen å skremme oss, idet de tenkte at vi da skulde bli trette og holde op med arbeidet, så det ikke blev utført. Men styrk nu du mine hender! 10 Da jeg engang kom inn til Semaja, sønn av Delaja, Mehetabels sønn, i hans hus, hvor han holdt sig innelukket, sa han: La oss gå sammen inn i Guds hus, i det indre av templet og la oss stenge templets dører! For de kommer og vil drepe dig, ja, de kommer og vil drepe dig inatt. 11 Men jeg svarte: Skulde en mann som jeg flykte? Og hvorledes skulde en mann som jeg kunne gå inn i templet og enda bli i live? Jeg går ikke inn der. 12 For jeg forstod grant at det ikke var Gud som hadde sendt ham, men at han uttalte denne spådom over mig fordi Tobias og Sanballat hadde leid ham til det. 13 Han var leid forat jeg skulde bli redd og gjøre som han sa og forsynde mig, og de således få satt ut et ondt rykte om mig, så de kunde håne mig. 14 Kom Tobias og likeså Sanballat i hu, min Gud, for disse hans gjerninger og dessuten profetinnen Noadja og de andre profeter som søkte å skremme mig! 15 Muren blev ferdig på to og femti dager - den fem og tyvende dag i måneden elul. 16 Da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øine, og de forstod at det var med vår Guds hjelp dette verk var utført. 17 I de dager sendte også de fornemste i Juda mange brev til Tobias, og fra Tobias kom det brev til dem igjen. 18 For mange i Juda var forbundet med ham ved ed; for han var svigersønn til Sekanja, Arahs sønn, og hans sønn Johanan hadde ektet en datter av Mesullam, Berekjas sønn. 19 De pleide også å tale til mig om hans gode egenskaper og å bære mine ord frem til ham. Tobias sendte også brev for å skremme mig.

13. 1. Samme dag blev det lest op for folket av Moseboken, og der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt nogensinne skulde være med i Guds menighet,  2 fordi de ikke kom Israels barn i møte med brød og vann, men leide Bileam imot dem til å forbanne dem; allikevel vendte vår Gud forbannelsen til velsignelse.  3 Da de nu hørte hvad det stod i loven, utskilte de alle fremmede fra Israel.  4 Men nogen tid før dette var presten Eljasib, som var i nær slekt med Tobias, blitt satt til å ha tilsyn med kammerne i Guds hus.  5 Og han hadde innredet et stort kammer for ham der hvor de før hadde lagt inn matofferet, viraken og karene og den tiende av kornet, mosten og oljen som var levittenes og sangernes og dørvokternes rettighet, og den hellige avgift til prestene.  6 Under alt dette var jeg ikke i Jerusalem; for i Babels konge Artaxerxes' to og trettiende år var jeg kommet tilbake til kongen. Men da nogen tid var gått, bad jeg igjen kongen om lov til å reise,  7 og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eljasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et kammer for ham i forgårdene til Guds hus.  8 Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet alt Tobias' innbo ut av kammeret  9 og bød at de skulde rense kammerne, og så lot jeg atter de til Guds hus hørende kar og matofferet og viraken legge inn der. 10 Jeg fikk også vite at levittene ikke hadde fått det som tilkom dem, og at derfor levittene og sangerne, som skulde gjøre tjeneste, hadde forlatt tjenesten og flyttet ut hver til sin gård. 11 Da gikk jeg i rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt, og jeg kalte dem sammen og innsatte dem igjen, hver på sin plass. 12 Og hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til forrådskammerne. 13 Så satte jeg presten Selemja og Sadok, den skriftlærde, og Pedaja, en av levittene, til å ha tilsyn med forrådskammerne og Hanan, sønn av Mattanjas sønn Sakkur, til å gå dem til hånde; for de blev holdt for å være pålitelige; dem pålå det nu å dele ut til sine brødre.

Hva var det som skjedde her?

Jo, Israel hadde vært i landflyktighet i Babylon. Og de hadde fått lov å komme hjem for å bosette seg i Israels land – sitt eget land ved Kong Kyros.

Men det var mange hindringer. Bl.a. at byen Jerusalem var revet ned og Templet likeså. Muren og alt annet. Det måtte en gjenoppbyggelse til, og de var få, spred utover og det var også en ting til. De var de som ville tilslutte og «velsigne» Israel som var egentlig fiender av Israel. Slik var det da, slik er det i dag.

Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold er fiender av Israel da de er falske mennesker som utnytter sin Israel support til å berike seg selv. De er ulver i fåreklær, og det mest alvorlige. Jan Kaare Hanvold er en ekteskapsbryter, horekarl og lever i synd!

All velsignelse er knyttet til å følge Guds ord, nøye! Og ha en levende tro på Gud og tro på Guds Sønns navn! Her faller Visjon Norge og Jan Kaare Hanvold loddrett igjennom da Hanvold lever i synd, og er en opprører imot Gud, og hans ord!

Israel som befolkning, dets ledere og alle Israel venner står i fare for å bli lurt. Med det mener jeg, at før så kan en si at den katolske og lutherske kirka hatet Jøder, Israel og alt det jødiske. Men i dag så er alle for «positive» til Israel. Israel bør og må vurdere den støtten de får. Er den tjenlig? Eller er det de som seiler under falske flagg? Et av de som åpenbart seiler under falskt flagg, er Visjon Norge og Jan Hanvold da Hanvold lever i synd og er en vranglærer de lux!

Hva vil denne falske Israel støtten føre til for Israel? Her er det mye å nevne, og gripe tak i.
For å ikke bli for langt, så tar jeg med kun to ting. Her er det selvfølgelig mye, mye mer å nevne!

1.)  Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 11. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.
(sitat slutt).

Jerusalem og Israel skal bli mer og mer pervers, og verdens Ånd vil trenger mer og mer igjennom.
Selv i «kjernen» av Israel, som er Jerusalem vil synd, umoral og alt som Satan står for.
Det vil spre seg, og hva Kong Absalom gjorde av skjensel, vil vi se i Jerusalem enda en gang. Da i et enda større omfang!

2.)  Joh. e. 5. 43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.

Vi ser at Israel vil bli så forført, villedet og komme slik på sidespor. Før de kommer inn på rett spor igjen, at selv Antikrist vil de se opp til. De vil anerkjenne han, og bli totalt lurt og forført av ham! Jo, dessverre at Jan Hanvold evner å få den Israelske ambassadøren og andre i tale, det er bare opptakten til noe enda større og verre!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar