søndag 22. april 2018

Nr. 11: Israel 70 år – det er Guds trofasthet og allmakt som ligger til grunn for dette folket!

Nr. 11:
Israel 70 år – det er Guds trofasthet og allmakt som ligger til grunn for dette folket!

Israel som landområde, geografi og klima er ikke noe ekstraordinært.
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html

Det spesielle er at Gud har kalt dette folket til å bo i det «gamle» Kanaans land der vi finner t.o.m. de grensene som dette landet skal ha. At Israel blir beskylt for å annektere og tilrane seg land, er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme.

Esekiel 36. 17 Menneskesønn! Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger; som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. 18 Da utøste jeg min harme over dem for det blods skyld som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. 19 Og jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; efter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. 20 Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det blev sagt om dem: Dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land! 21 Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blandt de folk som de var kommet til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk som I er kommet til. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder. 30 Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. 31 Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. 32 Ikke for eders skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal I vite! Blues og skam eder over eders ferd, Israels hus! 33 Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser eder fra alle eders misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges op igjen, 34 og det land som var lag øde, skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer. 36 Og de folk som blir igjen rundt omkring eder, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget op igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. 37 Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord; 38 som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder, og de skal kjenne at jeg er Herren.

Bilde av det Israelske flagg.Kommer et land til verden på en dag!

Jesaja 66. 5 Hør Herrens ord, I som er forferdet over hans ord! Eders brødre som hater eder, som støter eder fra sig for mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan få se eders glede! Men de skal bli til skamme.  6 Hør! Bulder fra byen! En røst fra templet, Herrens røst, han som gjengjelder sine fiender det de har gjort!  7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. / 8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren. Eller skulde jeg som lar føde, lukke den igjen? sier din Gud. 10 Gled eder med Jerusalem og juble over henne, alle I som elsker henne! Fryd eder storlig med henne, alle I som sørger over henne!


Dette sa Gud Herren gjennom Jesaja for 2700 år siden: «Kommer et land til verden på en dag?»

Israel som folk og nasjon startet med Abraham!

Les her:  
http://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-834-historien-til-landet.html


For å forstå Israel, så er det helt avgjørende at en tar med både den åndelige, historiske og de kommende begivenheter med dette folket.

Uten disse tre aspektene, vil forståelsen av Israel være mangelfull.

Samtidig vil jeg skyte inn, denne artikkelen her vil kun være til litt hjelp da dette emne er alt for stort til at en skal få alt med seg i en artikkel.

Etter frelsen i Jesu Kristus er Israel selve hovedtanken i bibelen.

Da spesielt det gamle testamentet, i det nye testamentet kommer menigheten inn, frelste jøder og hedninger som utgjør menigheten.

Israel ble utvalgt!

5 Mosebok 7. 6 For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.  7 Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; 8 men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd. 

Vi leser både før denne tiden og etter denne tiden at Gud talte i sin midte, da til dette folket. Men samtidig var også løftene knyttet opp til deres lydighet imot Gud, men Gud visste de ville svikte.

Noe som vi alle mennesker gjør, derfor var løftene knyttet til slutt opp i Guds allmakt og trofasthet, imot dette folket da de sviktet gang på gang!

Jeremia 31. 31 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg oprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; 33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; 34 og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

Vi leser her klart og tydelig, at alt til syvende og sist bygger på Guds trofasthet og hans allmakt, da Israel sviktet. Slik er det også med menigheten, og den enkelte kristne, vi svikter alltid. Uten Guds trofasthet og at det han – ikke vi – som er opprettholder av pakten, hadde vi alle gått til grunne og vært fortapt!

Det er også Guds trofasthet og hans allmakt forbundet og pakten med det Israelitiske folket er grunnet på. Guds suverenitet og allmakt, samt hans kjærlighet og trofasthet, det at han kan si en ting, og makte å stå ved dette for alltid. Ingen av oss mennesker kan og evner dette, her er vi alle like, jøder som hedninger.

Da bibelen taler uten tvil om at det som vi ser kimen på nå, er noe langt mye mere som kommer med dette folket!

Det er uten tvil den tidsalder og husholdning at lov og rett skal gå ut i fra Jerusalem-

Bibelen taler om et kommende 1000 års fredsrike der Jesus styrer over hele Israel, og ut i fra der styrer han over hele verden som er den kommende fremtid for dette folket og dette landet!

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. / 3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!

Sluttkommentar:

Uten en ser at Israel har en spesielt plan i Guds frelsesplan med oss mennesker. Så er jeg redd for at en misforstår Israel, noe som dessverre så mange gjør i dag.

Løgnene og sverting av Israel, kommer vi ikke bort ifra har også å gjøre med menneskers forhold til Gud da det var Gud som valgte dette folket ut, og sa om dem følgende:

«Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.»

Ønsker ikke å gjøre denne artikkelen så alt for lang, da jeg mener at denne artikkelen allerede inneholder så mye som de aller fleste trenger å lese gjerne flere ganger og ta innover seg hva det er Gud sier om dette folket.

Hva hans syn er på denne saken, da det er han, og han alene som har utvalgt Israel til å være noe spesielt. Ja. Jesus gikk så langt å si at frelsen kommer i fra Jødene, så frelse for oss mennesker og få del i den er betinget av å anerkjenne Jesus. Men også Gud plan og hensikt med Israel. Derfor er det med glede at en kan gratulerer Israel som en selvstendig stat som nå er blitt 70 år!

Joh. 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene.

Det er og forblir Guds utvelgelse av dette folket, som gjør dem så omstridt, «hardhudet» og til den velsignelse og senere opphøyelse de skal få del i. Da vi hedninger vil grippe fat i en Israelitt, og vil gå med ham til Herrens hus og til Jerusalem og tilbe og ære Herren både i sammen og på samme sted!

Jesaja 4. 1. Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!  2 På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de undkomne av Israel.  3 Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem -  4 når Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte ved doms ånd og renselses ånd-

Hvorfor står det syv kvinner? Det er åpenbart at da har verden gått gjennom den store trengsel, og det er få mennesker igjen. Da spesielt menn for verdenskrig nr. 3 venter vi på som bibelen omtaler som Gog krigen.
Samt, verdenskrig nr. 4 som er Harmageddon slaget. Men etter dette, så kommer det tusenårige fredsrike med Israel som er Guds store hensikt med Israel foruten å ha bragt oss mennesker frelseren Jesus Kristus.
Ved siden av bibelen og de aller fleste profetene, de som har skrevet bibelen og som står omtalt i Guds eget ord, de var Israelitter.

Jesaja 24. 1. Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den.  2 Da går det presten som folket, herren som trælen, fruen som trælkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner.  3 Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord.  4 Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort.  5 Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt.  6 Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.

Ut i fra dette, Jakobs trengsel eller den store trengsel, vil menneskene bli få da Guds dom går over verden og i særdeleshet de menneske som har vært negativt innstilt til Israel. Jesus sier det selv hva du har gjort imot en av mine minste som er Jødene, har du gjort imot ham!

http://undervisning.janchristensen.net/2014/12/nr-29-menighetens-og-kirkenes-strste.html

Matt. 25. 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot mig.

Dypest sett er det å være negativ til Israel, å være negativ til Gud.

Være positiv til Israel er motsatt, men frelsen er i Jesus Kristus.

Men som frelste, og forløste. Så står vi opp for Israel, og taler deres sak!

Erstatningsteologien er farlig og ubibelsk.

At menigheten har «erstattet» Israel er en løgn, vi som menigheten er kun en parentes! (Rom. 9 – 11).

Det er Israel som er, var og forblir å være løftes folket og Guds folk fremfor noen andre i den forstand at Gud har utvalgt dem til evig tid!