torsdag 15. august 2019

Nr. 17: Bibellærer og Evangelist Finn Arne Lauvås har nå opprettet en lukket gruppe på Facebook for virkelig å bedra en «indre» kjerne, han er en Hananja av vår tid!


Nr. 17:
Bibellærer og Evangelist Finn Arne Lauvås har nå opprettet en lukket gruppe på Facebook for virkelig å bedra en «indre» kjerne, han er en Hananja av vår tid!
Bilde av Hananja med sitt «lykkebudskap» på lik linje med Finn Arne Lauvås og hans LIFE MINISTRIES, som egentlig burde blitt kalt forvirring. Samt Jeremia som gikk i rette med ham, og dommen kom over Hananja som selv døde.
Jeremia 28. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Jeremia 28. 1. I det samme år, i begynnelsen av Judas konge Sedekias' regjering, i det fjerde år, i den femte måned, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til mig i Herrens hus i prestenes og alt folkets nærvær: 2 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg har brutt i stykker Babels konges åk.  3 Om to år fører jeg tilbake til dette sted alle de kar i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette sted og førte til Babel.  4 Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette sted, sier Herren; for jeg vil bryte Babels konges åk.  5 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja så prestene og alt folket som stod i Herrens hus, hørte det -  6 profeten Jeremias sa: Amen! Det gjøre Herren! Herren opfylle de ord som du profeterte, så han fører karene i Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette sted!  7 Men hør nå dette ord som jeg taler for dine og for alt folkets ører: 8 De profeter som har vært før mig og før dig fra fordums tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest.  9 Den profet som profeterer om fred, når hans ord går i opfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. 10 Da tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias' nakke og brøt det i stykker. 11 Og Hananja sa i alt folkets nærvær: Så sier Herren: Således vil jeg om to år bryte i stykker Babels konge Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke. Da gikk profeten Jeremias sin vei. 12 Men efterat profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias' nakke, kom Herrens ord til Jeremias, og det lød så: 13 Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du gjort et åk av jern. 14 For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslags nakke, forat de skal tjene Babels konge Nebukadnesar, og de skal tjene ham; også markens dyr har jeg gitt ham. 15 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. 16 Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Finn Arne Lauvås har jeg som sagt hørt litt på tidligere. Men så fikk han en «ny» åpenbaring angående Israel.
Slik jeg ser dette, så er det både misvisende og en feilaktig fremstilling av hva Guds ord sier og lærer.
Selvfølgelig er det noe sant, godt og rett i hans forkynnelse. Uten det hadde det vært vanskelig å bedra og forføre.
Nå vil Finn Arne Lauvås drive eget Facebook sted. Han skriver om dette på nettet, bl.a. på Facebook følgende:

LIFE MINISTRIES, DET NYE SKAPERVERKET OG REPROGRAMMERINGEN (Del 1) Fra LIFE MINISTRIES)

GOD DAG! Noen tanker om "det nye skaperverket" i den nye uken!
En av de viktigste vers for meg den første tiden som kristen var 2.Kor.5:17. "Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle (skaperverket) er forbi, se, alt er blitt nytt." Dette var revolusjonerende for en ung mann som sleit og visste null om Bibelen. Tenk: "ALT VAR BLITT NYTT!"
(sitat slutt.)

Jeg orker ikke å gå i detaljer om denne vranglæren, men bare kort si at dette er same type forkynnelse som Hananja.
Hananja «kortet» ned på fangskapet og gjorde til «herligere» enn det var. Med andre ord, det samme som Lauvås, som hopper over alle detaljer i Guds ord, og de hendelsene som ligger foran oss blir «droppet» da forsoningen inkluderer «alt».

Hananja visavis Jeremia, er egentlig Finn Arne Lauvås i dag med sin besnærende «Kristus-forkynnelse» som han overdriver noe veldig.
Det er klart at å forkynne Kristus er det viktigste – det er alt dette dreier seg om – men Israel er Guds øyenstein. Da tenker jeg på det kjødelig Israel, da Gud har knyttet sitt ord og løfter til dem, noe ingen av oss kan gjøre noe med.

Jeremia ble igjen kalt til å «leve» det budskapet han skulle formidle. Først måtte han bære et åk av tre.

«Dette sa Herren til meg: Lag deg reip og åk og legg over nakken» (Jer 27,2). Det må ha vært en strevsom oppgave under de beste omstendigheter. I dette tilfellet ble den tyngre fordi en falsk profet reiste tvil om Jeremias budskap. Denne uken får vi et eksempel på at sannhet og villfarelse kjemper om folkets hjerte. Og et nådebudskap kan faktisk være et falskt budskap.

Jeremia fikk heller ikke sørge når andre sørget og glede seg når andre gledet seg. Hensikten var at folk skulle forstå at det som skulle komme, skyldtes deres synd, og omvende seg og følge Guds vilje, så følgene av deres synd kunne bli mildnet.

Både Jeremia og Hananja talte i Guds navn. Men hvem talte for Gud? Ikke begge! I dag vet vi svaret. Den gang kan det ha vært vanskeligere, selv om Jeremia har et sterkt poeng, i vers 8, 9: De gamle profetene forkynte det samme budskapet som jeg: dom og undergang.

«På en inntrengende måte oppfordret Jeremia prestene og folket til å underkaste seg babylonerkongen i det tidsrom Herren hadde angitt. Han henviste mennene i Juda til de profetier som Hosea, Habakkuk, Sefanja og andre hadde kommet med, og som hadde irettesatt og advart folket på lignende måte som han selv. Han minnet dem om begivenheter som hadde inntruffet som en oppfyllelse av profetier om gjengjeldelse for uoppgjort synd. I tidligere tider var de ubotferdige blitt hjemsøkt av Guds straffedommer, akkurat som han hadde forutsagt gjennom sine budbærere.» – Alfa og Omega,
«Hør, Hananja! Herren har ikke sendt deg, men du har fått dette folket til å stole på løgn» (Jer 28,15).

De fikk snart vite hvem som hadde rett. Jer 28,16–17 forteller hvordan det gikk med den falske profeten: Slik Guds sanne profet hadde sagt det ville gå.

Hananja døde, men folket var påført stor skade. Han fikk dem «til å stole på løgn». Det hebraiske verbet er hiphil, en kausativ form av verbet «å stole på». Han fikk dem til å stole på løgn, ikke ved fysisk tvang, men med bedrag. Gud hadde ikke sendt ham, men han hadde talt i Guds navn, og det var noe som ble tillagt stor vekt. Dessuten var Hananjas budskap om «nåde», «redning» og «frelse» noe folket gjerne ville høre, trusselen fra Babylon tatt i betraktning. Men det var et falskt «evangelium», et frelsesbudskap som ikke kom fra Gud. Folket trengte å høre Jeremias ord og hans frelsesbudskap, men de ville heller høre på Hananja. Dette gjorde det bare verre for dem.

Sluttkommentar:

På mange måter kan en si at Finn Arne Lauvås er en falsk profet da han på en spesiell måte får mennesker til å tro på løgnen enn Guds ords lære i en så viktig ting som gjelder Israel.
Han gir «feil» mat og dermed setter han seg i en posisjon som gjør at han er ikke under velsignelse, men forbannelse. Der han også fører andre til, ikke hvilens vann, men det motsatte!

Matt. 24. 44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Her kan en si at det å avskrive Israel og gjøre dem til ikke fremtidens folk, men fortidens folk som Lauvås gjør. Er virkelig å gi folk feil mat – i denne tiden.
Tiden som vi er i, og ligger foran er fremfor alt Israels tid. Bibelen taler om husvalens tider etc.
Dette er et veldig emne, som vi ikke skal gå inn på her. Men det trengs virkelig å advares imot Finn Arne Lauvås, han er vårt tids Hananja som forkynner et feilaktig og til dels «for lett» budskap om menigheten og Israel.
Apostelen Paulus taler også om at alt i sin avdeling, Lauvås driver med et samrøre uten like til dels som den Lutherske kirke, Katolske kirke og Adventistene og enkelte andre har gjort overfor Israel og menigheten. Så på den måten er det ikke noe nytt, men her er det en som først lærte rett og disse tingene og som har vendt seg i fra det.

1 Kor. 15. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.

Legg merke til ordet «Men hver i sin egen avdeling.»

Det er dette som Finn Arne Lauvås blander til en gedigen suppe, stikk i strid med Guds ord.!