søndag 22. april 2018

Nr. 11: Israel 70 år – det er Guds trofasthet og allmakt som ligger til grunn for dette folket!

Nr. 11:
Israel 70 år – det er Guds trofasthet og allmakt som ligger til grunn for dette folket!

Israel som landområde, geografi og klima er ikke noe ekstraordinært.
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html

Det spesielle er at Gud har kalt dette folket til å bo i det «gamle» Kanaans land der vi finner t.o.m. de grensene som dette landet skal ha. At Israel blir beskylt for å annektere og tilrane seg land, er så langt bort fra sannheten det er mulig å komme.

Esekiel 36. 17 Menneskesønn! Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger; som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. 18 Da utøste jeg min harme over dem for det blods skyld som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. 19 Og jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; efter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. 20 Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det blev sagt om dem: Dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land! 21 Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blandt de folk som de var kommet til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk som I er kommet til. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder. 30 Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. 31 Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. 32 Ikke for eders skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal I vite! Blues og skam eder over eders ferd, Israels hus! 33 Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser eder fra alle eders misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges op igjen, 34 og det land som var lag øde, skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer. 36 Og de folk som blir igjen rundt omkring eder, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget op igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. 37 Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord; 38 som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder, og de skal kjenne at jeg er Herren.

Bilde av det Israelske flagg.Kommer et land til verden på en dag!

Jesaja 66. 5 Hør Herrens ord, I som er forferdet over hans ord! Eders brødre som hater eder, som støter eder fra sig for mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan få se eders glede! Men de skal bli til skamme.  6 Hør! Bulder fra byen! En røst fra templet, Herrens røst, han som gjengjelder sine fiender det de har gjort!  7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. / 8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren. Eller skulde jeg som lar føde, lukke den igjen? sier din Gud. 10 Gled eder med Jerusalem og juble over henne, alle I som elsker henne! Fryd eder storlig med henne, alle I som sørger over henne!


Dette sa Gud Herren gjennom Jesaja for 2700 år siden: «Kommer et land til verden på en dag?»

Israel som folk og nasjon startet med Abraham!

Les her:  
http://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-834-historien-til-landet.html


For å forstå Israel, så er det helt avgjørende at en tar med både den åndelige, historiske og de kommende begivenheter med dette folket.

Uten disse tre aspektene, vil forståelsen av Israel være mangelfull.

Samtidig vil jeg skyte inn, denne artikkelen her vil kun være til litt hjelp da dette emne er alt for stort til at en skal få alt med seg i en artikkel.

Etter frelsen i Jesu Kristus er Israel selve hovedtanken i bibelen.

Da spesielt det gamle testamentet, i det nye testamentet kommer menigheten inn, frelste jøder og hedninger som utgjør menigheten.

Israel ble utvalgt!

5 Mosebok 7. 6 For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.  7 Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; 8 men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd. 

Vi leser både før denne tiden og etter denne tiden at Gud talte i sin midte, da til dette folket. Men samtidig var også løftene knyttet opp til deres lydighet imot Gud, men Gud visste de ville svikte.

Noe som vi alle mennesker gjør, derfor var løftene knyttet til slutt opp i Guds allmakt og trofasthet, imot dette folket da de sviktet gang på gang!

Jeremia 31. 31 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg oprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; 33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk; 34 og de skal ikke mere lære hver sin næste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

Vi leser her klart og tydelig, at alt til syvende og sist bygger på Guds trofasthet og hans allmakt, da Israel sviktet. Slik er det også med menigheten, og den enkelte kristne, vi svikter alltid. Uten Guds trofasthet og at det han – ikke vi – som er opprettholder av pakten, hadde vi alle gått til grunne og vært fortapt!

Det er også Guds trofasthet og hans allmakt forbundet og pakten med det Israelitiske folket er grunnet på. Guds suverenitet og allmakt, samt hans kjærlighet og trofasthet, det at han kan si en ting, og makte å stå ved dette for alltid. Ingen av oss mennesker kan og evner dette, her er vi alle like, jøder som hedninger.

Da bibelen taler uten tvil om at det som vi ser kimen på nå, er noe langt mye mere som kommer med dette folket!

Det er uten tvil den tidsalder og husholdning at lov og rett skal gå ut i fra Jerusalem-

Bibelen taler om et kommende 1000 års fredsrike der Jesus styrer over hele Israel, og ut i fra der styrer han over hele verden som er den kommende fremtid for dette folket og dette landet!

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. / 3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.  5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!

Sluttkommentar:

Uten en ser at Israel har en spesielt plan i Guds frelsesplan med oss mennesker. Så er jeg redd for at en misforstår Israel, noe som dessverre så mange gjør i dag.

Løgnene og sverting av Israel, kommer vi ikke bort ifra har også å gjøre med menneskers forhold til Gud da det var Gud som valgte dette folket ut, og sa om dem følgende:

«Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; men fordi Herren elsket eder, og fordi han vilde holde den ed han hadde svoret eders fedre, derfor førte Herren eder ut med sterk hånd og fridde dig ut av trælehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.»

Ønsker ikke å gjøre denne artikkelen så alt for lang, da jeg mener at denne artikkelen allerede inneholder så mye som de aller fleste trenger å lese gjerne flere ganger og ta innover seg hva det er Gud sier om dette folket.

Hva hans syn er på denne saken, da det er han, og han alene som har utvalgt Israel til å være noe spesielt. Ja. Jesus gikk så langt å si at frelsen kommer i fra Jødene, så frelse for oss mennesker og få del i den er betinget av å anerkjenne Jesus. Men også Gud plan og hensikt med Israel. Derfor er det med glede at en kan gratulerer Israel som en selvstendig stat som nå er blitt 70 år!

Joh. 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene.

Det er og forblir Guds utvelgelse av dette folket, som gjør dem så omstridt, «hardhudet» og til den velsignelse og senere opphøyelse de skal få del i. Da vi hedninger vil grippe fat i en Israelitt, og vil gå med ham til Herrens hus og til Jerusalem og tilbe og ære Herren både i sammen og på samme sted!

Jesaja 4. 1. Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!  2 På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de undkomne av Israel.  3 Og det skal skje: Den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er innskrevet til livet i Jerusalem -  4 når Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte ved doms ånd og renselses ånd-

Hvorfor står det syv kvinner? Det er åpenbart at da har verden gått gjennom den store trengsel, og det er få mennesker igjen. Da spesielt menn for verdenskrig nr. 3 venter vi på som bibelen omtaler som Gog krigen.
Samt, verdenskrig nr. 4 som er Harmageddon slaget. Men etter dette, så kommer det tusenårige fredsrike med Israel som er Guds store hensikt med Israel foruten å ha bragt oss mennesker frelseren Jesus Kristus.
Ved siden av bibelen og de aller fleste profetene, de som har skrevet bibelen og som står omtalt i Guds eget ord, de var Israelitter.

Jesaja 24. 1. Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den.  2 Da går det presten som folket, herren som trælen, fruen som trælkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner.  3 Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord.  4 Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort.  5 Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt.  6 Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.

Ut i fra dette, Jakobs trengsel eller den store trengsel, vil menneskene bli få da Guds dom går over verden og i særdeleshet de menneske som har vært negativt innstilt til Israel. Jesus sier det selv hva du har gjort imot en av mine minste som er Jødene, har du gjort imot ham!

http://undervisning.janchristensen.net/2014/12/nr-29-menighetens-og-kirkenes-strste.html

Matt. 25. 45 Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot mig.

Dypest sett er det å være negativ til Israel, å være negativ til Gud.

Være positiv til Israel er motsatt, men frelsen er i Jesus Kristus.

Men som frelste, og forløste. Så står vi opp for Israel, og taler deres sak!

Erstatningsteologien er farlig og ubibelsk.

At menigheten har «erstattet» Israel er en løgn, vi som menigheten er kun en parentes! (Rom. 9 – 11).

Det er Israel som er, var og forblir å være løftes folket og Guds folk fremfor noen andre i den forstand at Gud har utvalgt dem til evig tid!

søndag 11. juni 2017

Nr. 10: Gi alltid dobbel tips i Israel på restauranter og kaféer, de har gitt deg og meg verdens største og herligste gave – frelse i Jesus Kristus!

Nr. 10:
Gi alltid dobbel tips i Israel på restauranter og kaféer, de har gitt deg og meg verdens største og herligste gave – frelse i Jesus Kristus!

Den nye Ramon International Airport ligger i Timna-dalen i Negev-ørkenen, omkring tre mil nord for Eilat. Dette blir en av de vakreste og mest moderne flyplassene i Midtøsten. 
Den er oppkalt etter Ilan Ramon, som var Israels første astronaut og som døde i 2003 i den amerikanske romfergen Columbia.

Bilde fra Dødehavet som ikke ligger så langt der i fra.
Skal du til Dødehavet ligger den nye flyplassen ideelt til.

Foto: Jan Kåre Christensen, del bilde fritt!

Joh. e. 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene.

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Nå nærmer det seg ferietid, og mange skal ut å reise. En god del reiser til Israel, også om sommeren. Selv om det er vel påske og løvhyttefesten også en god del kristne reiser for å besøke Israel?

Mange reiser også til Israel andre tider om året, slik at Israel får besøkende hele året igjennom. Dette er veldig godt for Israel, og det er en vinn vinn situasjon for alle da Israel også er et Sydens land med et godt klima hele året igjennom.
Dette gjelder ikke minst for oss her i Norge.
                                                                                                      
Gi alltid dobbel tips i Israel på restauranter og kaféer, de har gitt deg og meg verdens største og herligste gave – frelse i Jesus Kristus!

Matt. 5. 38 I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann! 39 Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham, 40 og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, 41 og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. 42 Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig. 43 I har hørt at det er sagt: Du skal elske din næste og hate din fiende. 44 Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder, 45 forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

10 prosent tips er normalsatsen i Israel å gi i tips. Dette er en del av servitørene lønn, selv om man betaler med kredittkort forventes det at en legger igjen tips i Israel!

Vi som troende bør skru dette opp, til det dobbelte. Til 20 % da det er Jødene som har gitt oss frelseren – Jesus Kristus!

Uten hva det Israelitiske folket har bragt frem, hadde denne verden vært kjempefattig!

Jesus sier vi skal alltid gjøre det lille ekstra, hør selv hva han underviste:
«vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen, og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham. Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig.»

Legg merke til hvor raus Jesus er. Du skal ikke bare gå en mil, men to.
Gi, og forvent ikke å få noe tilbake av vedkommende, men Gud vil velsigne deg rikelig tilbake!

Sluttkommentar:
Israel er et land i rivende utvikling, men det er mennesker som er kommet fra hele verden til dette landet. Som stort sett er jøder, men også andre. Det å «starte» på nytt, i et land som ikke tilbyr de sosiale godene som er i Norge. Da bør vi tenke annerledes, at vi investerer også når vi legger igjen penger. 


Vi kan når vi gir 20 % i tips si at vi gjør det i takknemmelighet overfor Jødene som gav oss Jesus. 
De har også gitt oss Guds ord, de har gitt oss loven og de ti bud og mue annet. Det er mange, mange grunner for å støtte Israel og israelittene, og de trenger vår støtte.

De trenger vår støtte økenomisk.
De trenger vår støtte for å se at andre står med de.
De trenger vår støtte da så mange ikke vil støtte dem, inklusiv arbeiderpartiet i Norge som i sammen med LO er direkte jødefiendtlige!

Det finnes og er så mange grunner også til å reise til Israel.
Det er bibelens land, her ble Guds ord ikke bare skrevet, men det var i dette landet fremfor noe annet land at bibelen ble til.
Det er et Syndens land med et herlig og godt klima, fylt på høyde med andre land i Syden.

I Midt-Østen er det det eneste velfungerende demokrati, de trenger vår støtte, support, bønner og at vi reiser på ferie der for lengre og kortere opphold!

Når vi gir 20 % i tips, si at vi gjør det i takknemmelighet overfor Jødene som gav oss Jesus. Dette er et godt «evangelisering middel», bare prøv, det fungerer!

mandag 15. mai 2017

Nr. 9: Ramon International Airport ved Eilat Israel, åpningen er utsatt, men den kommer!

Nr. 9:
Ramon International Airport ved Eilat Israel, åpningen er utsatt, men den kommer!

Vi har skrevet om dette før, ikke minst på vår nye Israel blogg, se her:
Ramon International Airport ved Eilat Israel, åpningen er utsatt, men den kommer!

Den vil bli åpnet opp imot Jul hvis alt går etter planen, godt et halvt år for sent.
Men den vil bli åpnet, i dag ligger det en liten flyplass i Eilat by.
Denne flyplassen vil ligge knappe 2 Mil utenforbi byen. Langs den lengste veien i Israel, Highway 90.

Ramon International Airport flyplass er planlagt å erstatte den gamle flyplassen og ble bygget på TOMNA nettsted som internasjonal og internasjonal flyplass i en avstand på ca 19 kilometer nord for Eilat.
Den nye flyplassen vil utgjøre den sørlige luftfartsporten til staten Israel, og vil hovedsakelig tjene den innenlandske og internasjonale innkommende turismen til byen Eilat og skianleggene på den sørlige delen av landet: Mitzpe Ramon (i en avstand på ca 130 Km) og Dødehavet (i en avstand på ca 180 km).
Ramon International Airport eller flyplass er et unikt nasjonalt prosjekt på grunn av at den er den første innenlandske / internasjonale flyplassen i Israel som skal planlegges og bygges fra topp til bunn.
Flyplassen er planlagt å være vert for en 3600 kvadratmeter rullebane, noe som gjør at store jetfly kan ta seg til nesten alle destinasjoner. Flyplassen er også planlagt å være vert: en rullebane, parkeringsplasser, et avansert energisenter, et bagasjeresorteringssystem som stole på nyskapende og avansert teknologi, en brannstasjon og moderne operasjoner og støtteområder som samsvarer med internasjonale standarder.
Høyden på kontrolltårnet vil være 45 meter, og den er utformet og reist i henhold til avanserte internasjonale standarder.
Flyplassen er planlagt til å være istand til å ta imot veldig store fly.
9 store parkeringsplasser for store og mellomstore jetfly, samt for turbopropfly og lette luftfartøy.
Flyplassens passasjerterminal vil omfatte et stort areal på 30.000 kvadratmeter og gi transport for 2 Millioner passasjerer om året, med høy kvalitet og ulike kommersielle, catering- og pliktfrie shoppingområder.
Parkeringsplasser for private og offentlige kjøretøy er planlagt å tilby store områder som har som mål å betjene de reisende offentlige og flyplass besøkende.
2017 er året der flyplassen er planlagt å bli åpnet og operere etter ferdigstillelsen av sine ulike sertifiserings- og oppstartsprosesser.

Vi gleder oss!

Bilder av flyplassen.
Bilder fra Eilat.
Relaterte linker:
http://israel-blogg.janchristensen.net/

fredag 24. februar 2017

Nr. 8: Pengene som er og blir sendt til «Palestinerne» slipper de som eneste som mottar bistand å forklare hva de bruker pengene til!

Nr. 8:
Pengene som er og blir sendt til «Palestinerne» slipper de som eneste som mottar bistand å forklare hva de bruker pengene til!

Bilde av meg og min kone som er på Ben Gur flyplassen i Tel Aviv.
Det er den syvarmede lysestaken vi møter når vi kommer ut!

Nå bygger de også en ny flyplass i Israel, se her:

http://israel-blogg.janchristensen.net/2016/10/nr-4-ny-flyplass-i-israel.html


Norge har sendt ufattelig med millioner, milliarder og bistand til «Palestinerne»!
Ikke noe av dette vet Norske myndighet hva de har brukt dem til.
Regnskap finnes ikke, ingen vet hva de har brukt disse ufattelige mange milliardene.
De bruker dem til våpen, terror, krig og alt annet imot Israel.
Mens de som støtter Israel fra egen lomme, får ikke engang trukket dette fra skatteseddelen!
Snakk om dobbeltmoral!

Disse såkalt «Palestinerne» får penger også for å forhandle med Israel, ekstra penger. Ja, du leste riktig. De har fått av Norske myndighet 2 milliarder ekstra for å forhandle for en fred de ikke vil ha. De vil ha Israel bort, det er det eneste de egentlig vil godta. I god «Arafat» ånd.
De bruker penger til å honorere og belønne de som har drevet med terror imot Israel, er ikke dette ufattelig? Denne kriminelle virksomheten oppretter Norge vel vitende om hva som skjer!

Hvor skal dette ende? Hvor skal denne galskapen ende? Det kan ikke bli verre?

Hvorfor reagerer ikke det Norske folk? Hvorfor det hatet imot Israel, og denne beskyttelse overfor de kriminelle «Palestinerne»!

20 Milliarder minst regner jeg med Norge har gitt til disse menneskene siden 1993 da en begynte med direkte støtte til denne kriminelle bermen!

Desverre er våre ledere blinde, fordi hver krone vi gir til Palestina, så går det meste til korrupsjon og krigføring. Det er hva Palestina betyr i praksis. Dermed så støtter vi aktivt terrorisme. Bare fordi FN og USA har hvitkalket og hvitmalt Palestina, så betyr det dermed ikke at de har sett lyset eller sannheten.

Det er merkelig at så mange penger går til Palestinerne, mens andre nasjoner, som har det verre og til tider har umenneskelig stor nød, men de driver ikke med terrorisme, så får de ikke en krone i støtte. Dette hykleriet betyr bare en ting, vi støtter terrorisme aktivt, Og vi rettferdiggjør det. Mens når vi var i Afghanistan eller bombet i Libya, så rettferdiggjorde vi det, fordi vi kjempet mot terror.

I milliardene som Norge har overført palestinere i de siste årene, kunne mann bygge 10 stater. Likevel bygger Norge ikke opp noe "Palestina". Årsaken er at palestinere vil ikke ha en "Palestina" ved siden av Israel. I virkeligheten støtter Norge, indirekte, kampen om å "frigjøre Palestina". En kamp som for palestinere betyr utslettelse av staten Israel.

Sluttkommentar:

Etter FRP kom til makten, så har det faktisk ikke blitt bedre. Men heldigvis ikke verre! Enn når de rødgrønne regjerte.
Stemmer en på AP, Senterpartiet eller SV så støtter en egentlig garantert disse korrupte og kriminelle «Palestinerne» som hater Israel.

Nå gjør heldigvis ikke alle «Palestinerne» det. Men skulle en ikke være med å deres aggresjon, og er «Palestiner». Så kan en faktisk oppleve å bli skutt, lemlestet og fratatt alle rettigheter som menneske. Med andre ord, både på den såkalte «Vestbredden» og Gaza strippa. Så blir hele disse Islamske samfunnene styrt like strengt, om ikke strenger enn de gjør i Saudi Arabia, Iran og andre ekstreme Islamske land. Dette støtter du garantert hvis du stemmer på disse 3 partiene. Derfor er eneste alternativet, å stemme på et borgerlig parti hvis du ønsker å støtte Israel med din stemmegivning!

Men samtidig, Gud holder sin hånd over dette folket!

Jeremia 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

Ja, her står det rett ut. Guds trofasthet vil være mot dette folket og disse menneskene som kalles Jøder eller Israelitter. Så lenge som verden vil bestå, det er for alltid! 
 
 

mandag 16. januar 2017

Nr. 7: Israel har ikke noe å frykte – om det blir tostatsløsning eller forblir som i dag!

Nr. 7:
Israel har ikke noe å frykte – om det blir tostatsløsning eller forblir som i dag!

Bilde av Israel under Kong Saul, David og Salomo for 3000 år siden. Men under 1000 årsriket med Fyrsten Jesus Kristus vil Israel bli enda større, det er det land som Gud har gitt Israel barn – men da vil de også til fylle igjen være et tolvstamme folk.


Det er mye snakk om okkupert land eller annet!
Selvfølgelig, det er ikke en millimeter som Israel har okkupert.
Det er deres land, gitt dem av den levende og allmektige Gud.

Esekiel 36. 6 derfor skal du spå om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkene og dalene: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg har talt i min nidkjærhet og i min harme: Fordi I har båret folkenes hån,

Gud kaller dette for Israels land.

Esekiel 36. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud.

Landet som Gud selv gav dem, da til ingen andre!

Esekiel 36. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer.

Dette landet som var lagt øde, skulle de igjen bosette seg i!

Jeremia 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

Løftene og Guds trofasthet vil for alltid være imot Israel – uavhengig av hvordan de er og oppfører seg! De vil aldri bli forkastet!

Rent historisk, så er det kun Israel og jødene som har hatt Israels land som sitt eget. Det har aldri vært noen andre enn jødene eller Israels barn som har hatt det som en nasjonalstat.

Fra Wikipedia:

Israel, offisielt Staten Israel (hebraisk מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el; arabisk دولة إِسرائيل, Dawlat Isrāʼīl) er eit land i Vest-Asia ved søraustkysten av Middelhavet. Det grensar mot Libanon i nord, Syria i nordaust, Jordan i aust og Dei palestinske territoria som består av Vestbreidda og Gazastripa i høvesvis aust og sørvest, Egypt og Aqababukta i Raudehavet i sør. Landet er geografisk variert sjølv om det har relativt liten utstrekning. I grunnlova si definerer Israel seg som ein jødisk og demokratisk stat, og det er det einaste landet i verda med ein jødisk majoritet.

Den 29. november 1947, tilrådde SNs generalforsamling at ein implementerte delingsplanen deira for Palestinamandatet. Den 14. mai 1948 erklærte David Ben-Gurion, leiaren for Sionistorganisasjonen og Jødisk byrå for Palestina «opprettinga av ein jødisk stat i Israels land, som skal heite Staten Israel», ein sjølvstendig stat som enda Palestinamandatet 15. mai 1948. Arabiske armear frå nabolanda invaderte Palestina dagen etter og kjempa mot dei israelske styrkane. Israel har sidan kjempa fleire krigar med dei nærliggjande arabarlanda, og har i løpet av desse stridane okkupert Vestbreidda, Sinaihalvøya (mellom 1967 og 1982), delar av Sør-Libanon (mellom 1982 og 2000), Gazastripa og Golanhøgdene. Staten har annektert delar av desse territoria, mellom anna Aust-Jerusalem, men grensa til Vestbreidda er omstridd. Israel har signert fredsavtalar med Egypt og Jordan, men forsøk på å løyse den israelske–palestinske konflikten har så langt ikkje ført til fred.

Det økonomiske senteret i Israel er Tel Aviv, medan Jerusalem er den mest folkerike byen og hovudstaden i landet.
(sitat slutt).

Jerusalem er hovedstand i Israel, og har aldri vært hovedstad for noen andre enn Israels barn eller jødene.

Fra Wikipedia:

Jerusalem (hebraisk ירושלים, Yerushalayim el. ירושלם, arabisk القدس, transkr. al-Quds, norsk historisk navn Jórsalir eller Jórsalaborg) er en by i det historiske landskapet som er kjent som Judea og som Israel. Byen har ca. 801 000 innbyggere. Jerusalem har stor historisk og religiøs betydning innenfor religionene jødedom, kristendom og islam. Fra 1949 til 1967 var byen delt. Vest-Jerusalem var en del av Israel, og Øst-Jerusalem ble styrt av Jordan. Etter seksdagerskrigen kom hele byen under israelsk kontroll, og i 1980 ble Øst-Jerusalem annektert av Israel gjennom Jerusalem-loven.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det er klart at jeg ikke går rundt å håper på en tostatsløsning, men det er også «fordeler» med dette. For da vil det som skjer f.eks. på Gaza strippa og på Vestbredden hvis det blir et eget Palestinsk land. De vil bli stilt til ansvar for hva de da gjør på en helt annen måte. For da er det et land som f.eks. sender raketter imot Israel.
I dag kan de påberope seg at det er kun en gruppering som gjør det.

Hva kommer da skje til slutt? Da kan Israel gå til krig og få både Gaza strippa og Vestbredden som sitt eget landområde, da vunnet i krig.

Jo, Israel har ikke noe å frykte. Ikke minst p.g.a. av at Herren sier at det er hans land, og hans i sier at det er Israel land. Og han skal være med de, for alltid!

søndag 20. november 2016

Nr. 6: Herlig, storartet, tydelig, vidunderlig, skjønn og bibelsk støtte fra Donald Trump til Israel!

Nr. 6:
Herlig, storartet, tydelig, vidunderlig, skjønn og bibelsk støtte fra Donald Trump til Israel!

Se her, dette var bra! Jeg synes ikke noe om mye med Donald Trump kvinnehistorier og annet. Men her er virkelig den kommende president Donald Trump på høyden!

Herlig, storartet, tydelig, vidunderlig, skjønn og bibelsk støtte fra Donald Trump til Israel!